Jdi na obsah Jdi na menu
 


První dojem - první dojmový znak

20. 8. 2015

Dá se z písma poznat lump a co se z grafologie pozná?

Z písma poznáte, s jakou energií pisatel hospodaří. Zda si ji šetří a vynakládá ekonomicky své síly efektivně nebo naopak svůj organizmus neekonomicky přetěžuje.

Dále poznáte vůli. Zda ji má pisatel pasivní, aktivní nebo má tyto vlastnosti v rovnováze. Co to znamená? Pisatel s pasivní vůlí je vytrvalý a nevzdává, se svých plánů vydrží u práce urputně sedět a pracovat, je houževnatý. Ale může se mu stát, pokud tato vlastnost není v rovnováze s vůlí aktivní a pasivní převládá, že nedokáže rozpoznat aktuálnost věci. Zatímco pisatel s aktivní vůlí má rozpoznávací a rozhodovací vlastnosti jemu vlastní a naopak pokud aktivní vůle převládá, nedokáže svojí práci dotáhnout do realizace. Ideál je v rovnováze a to většinou nebývá. Proto je dobrý mít v pracovním týmu oba typy lidí. Jeden vymyslí a druhý zrealizuje. Emocionalita je další vlastnost, která se z rukopisu vyčte. Je to prožívání vztahů jedince ke skutečnosti. Zda se umí ovládat, zda si uvědomuje, co skutečně vidí a slyší a ne že si to jen myslí. Zda má pisatel schopnost využít emočního potenciálu pro dosahování cílů, motivaci. Zda má sociální dovednosti a umí čelit sociálnímu tlaku, je asertivní, komunikativní, umí řešit problémy, má rodičovské dovednost, je empatický a podobně.

Dalším důležitým znakem, který se pozná, je sebepojetí. Jak si pisatel myslí, jak ho druzí vidí nebo posuzují. Je samozřejmostí, že se z rukopisu pozná typ člověka jeho temperament, zda je sangvinik, melancholik, cholerik nebo flegmatik. Potenciál, schopnosti a mnohé jiné.

Jedna charakteristika osobnosti by měla být podložena minimálně 5 grafologickými znaky. Tím se stává metoda přesnou a spolehlivou. Vždy musíte posuzovat člověka v komplexu celého rukopisu.

Nelze říci a určit z jednoho písmenka na první pohled, že je člověk lump či má dobrosrdečné srdce. K tomu se musíte zodpovědně propracovat přes dojmové, popsatelné, měřitelné a další znaky v rukopise.

Grafolog začíná s rozborem rukopisu u dojmových znaků, kterých je 6. Pisatel dodá rukopis psaný na minimálně jednom A4 nelinkovaném papíře. Grafolog by měl znát pisatele: pohlaví, věk, ukončené vzdělání, povolání, dle které školní předlohy se učil pisatel psát, pravorukost, levorukost, zdravotní stav a momentální situaci.

1236.jpg

První dojem - první dojmový znak

Všímáme si, jakým způsobem na nás text zapůsobí. Kde je umístěný na papíře, s jakým tlakem je napsán. Pouhým hmatem cítíme, zda je písmo vytlačené do papíru, okem posoudíme rozložení na ploše. Popsaný list papíru si otáčíme v ruce a přirovnáme k vodě, krajině nebo tanci. Necháme na nás působit, jaký dělá dojem.

Následně hodnotíme uspořádání textu na ploše a všímáme si tvaru písmen.

Uspořádání textu na ploše se říká Symbolika psací plochy.

Tvar písmem posuzujeme dle třech zón písmene: horní zóny, střední zóny a spodní zóny.

Uspořádané písmo značí vyváženost, harmoničnost, cit a rozum jsou v rovnováze, dobrá organizace času a životního prostoru, duševní vyrovnanost.

Neuspořádané písmo, pokud výrazně kolísá, značí: spontánnost, pudovost, nedostatek sebekontroly, neuspořádaný vztah k okolnímu světu.

Pokud má, pisatel těsné písmo. Mezery mezi slovy i řádky jsou příliš těsné. Pisatel má zúžený pohled na svět. Naopak široké písmo, mezery mezi slovy, řádky, ale i mezi jednotlivými písmeny značí občasnou „nepřítomnost“ najít nový vztah k životu, neschopnost najít smyslnou životní náplň.

Všímáme si zda je v písmu Nádhodnotný prvek, jeden prvek, který převládá na úkor ostatních. Pokud ho nalezneme je pisatel, zajatec jedné představy.

Je-li písmo strnulé. V Grafologickém jazyce strnulé značí: nadměrná pravidelnost. Pisatel jedná mechanicky a chladně. Neživotné písmo je neostré spojující tahy, sklon k nitce, otupělé uhly nebo měkké, obloukovité vázání, slabý či mírný tlak a pomalé tempo, značí neživotnost osobnosti.

Zatarasené písmo je název pro písmo, které zdůrazňuje svislý pohyb na úrok pohybu vodorovného. Jednotvárně strnulý základní tah horních i spodních délek s velkým rozsahem. Pisatel je vnitřně osamělý a má nedostatek vnitřního uvolnění. Infantilní je dětinské písmo. Pisateli chybí zralost dospělého člověka. Je to písmo, které kopíruje školní předlohu. Takovýto dospělý člověk se nemůže odpoutat o dětského způsobu psaní, protože se ve svém vývoji zastavil.

12345.jpg

Symbolika psací plochy nám říká

Odkud jdu      –      kdo jsem     –      kam jdu

Odkud jdu, je levá strana papíru. Strana bilanční, rekapitulační, vzpomínková, minulost a introverze. Zaměřena na sebe „já“

Kdo jsem, je střed papíru a přítomnost, velikost ega, sebevědomí, sociální vztahy

Kam jdu, je pravá strana papíru. Strana plánů, povinností, cílů, budoucnosti a extroverze. Zaměřena na lidi „ty“.

Na psací ploše, papíru tak i u samotného písma máme 3 zóny.

Horní zóna značí abstraktní zónu, eticko-náboženskou, plnou fantazie, intelektuální, nadsmyslovou, duchovní, intuice, ideály.

Střední zóna velikost ega, sebevědomí, sociální vztahy

Dolní zóna je smyslová, zaměřená na tradice, hmotné věci peníze, sexualitu, ukazuje na potřebu fyzických a materiálních stránek života.